VHF/UHF DVMega/Pi3 Dual Band Kit Assembled
UHF DVMega/Pi3 Single band Kit Assembled